Skip to main content

Full text of "Synodus dioecesana denverensis I, II, III"

See other formats


Synodus Dioecesana DENVERENSIS I. II. III. Synodus Dioecesana DENVERENSIS I. II. III. A REVERENDISSIMO 

Nicolao Chrysostomo Matz. 

EPISCOPO DENVERENSI 

HABITAE 

DIE 2 AUGUSTI, A. D. MDCCCLXXXIX. 
DIE 31 JULII A. D. MDCCCXCI. 
DIE 4 AUGUSTI A. D. MDCCCXCIIL Las Vegas: 

Ex Typis Societatis Jesu. 

1894. HSTIXEX EERUM. Indictio Synodi I. .... 


pag. 9 


Indictio Synodi II. .... 


10 


Proclamatio Synodi III. 


11 


Offlciales Dioecesis 


.12 


Officiales Synodi 


13 


Synodales .... 


14 


Absentes .... 


15 CONSTITUTIONES. Titulus I. — De Officialibus Episcopi 17 j Qui et quot sint . . 

ij De Dioecesisconsultationibus 
iij De Curia Ecclesiastica 17 
17 
17 Titulus II. — De Clero Dioecesano - 18 iv Juramentum praestabunt 

v Clerici advenae probentur antequam admittantur 

vj De litteris admissionis et diniissiouis . 

vij Abeuntes facultates amittunt, uec passirn redeuntes 

adquirent ..... 

viij Jura eorum ad tempus huc accedentium 

ix De exclaustratorum admissione 

x De Rectoribus et Missionariis 

xj De Districtibus Ecclesiasticis 

xij De ministeriis extra paroeciam et in extraneos 

xiij Quibus oblationes debentur 

xiv De absentia a propriis paroeciis . 

xv De Clero Dioecesano providendo 

xvi De examine juniorum sacerdotum 

xvij De collationibus theologicis 

xviij Quomodo sacerdotes se gerant . . 18 
18 
18 

19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
22 6 Titulus III. — De Vita et Honestate Clericorum 

xix De vestitu ciericorum 

xx De negotiis saecularibus evitandis 

xxj Cauponae vitandae 

xxij Mulierum familiaritas arcenda . 

xxiij A ludis et spectaculis abstineant. 

xxiv De rebus politicis et saecularibus ne tractent 

>xv Negotiationes rejiciendae . 

xx vj Medicinae exercitium prohibetur 

xxvij Litigationes in foro saeculari vitentur . 22 

22 

23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 Titulus IV — De Bonis Ecclesiasticis. xxviij De reditibus, eorumque ratione r 

xxix De inventariis 

xxx De donationibus 

xxxj Aere alieno ne graventur 

xxxij De pecuniarum mutuo 

xxxiij Poena contra transgressores 

xxxiv Contra incendia assecuratio 

xxxv Testamenta conficiantur . eddenda 2 5. 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

27 

27 TlTULUS V.— 
xxxvj 

xxxvij 
xxxviij -De juribus stolae et missarum stipendiis 27 

Quomodo se gerent sacerdotes circa oblationes pro 

ministerio ...... 27 

De missarum stipendiis . . . . .28 

De salariis, atque Nativitatis et Paschatis collectis . 28 Titulus VI. — De scamnis et de modis prohibitis pecunias ad 

PIAS CAUSAS COLLIGENDI xxxix 
xl 

xlij Quibus scamna locentur . 
De collectis ad fores ecclesiae 
Spatium liberum relinquatur 
Ab altari ne discedatur ad eleemosynas petendas xliij De colligendis eleemosynis extra districtum 28 

28 
28 
29 
29 
29 Titulus VII. — De Cathedratico : 29 

xliv De sustentatione Episcopi . . . .29 

xlv Ex quibus fundis subducenda . . . .30 

Titulus VIII. — De pauperibus et modo eos sublevandi 30 

xlvj Societates S. Vincentii de Paulo instituantur . . 30 

Titulus IX. — De orphanis ?! 

xlvij Quidpro eis factum sit, quidque faciendum . . 31 

xlviij De collectis ad eos juvandos . . . .31 

Titulus X. — De Sacramentis .• 31 

xlix Rituale Romanum et caeremoniae servandae . . 31 

Titulus XI. — De Baptismo ., '. . . 32 

1 In baptismo adultorum nequit adhiberi formula brevior 32 7 

Titulus XII. — De Confirmatione 32 

Jj Ne in longum differatur . . . . .32 

lij Quinam admittendi . . . . .32 

Titulus XIII. — De Eucharistia .- 33 

liij De celebratione Missae . . . . .33 

liv De Missae, diebus festis, intentione . . .33 

lv Missa media nocte Nativitatis Domini . . 33 

lvj De facultate celebrandi Missam de requie in festis 

duplicibus ...... 33 

lvij Privilegium Officii divini recitationem anticipandi . 34 
lviij De quadraginta horarum expositione . . .34 

lix Prohibetur nocturno ternpore et indulgentiae decla- 

rantur ....... 34 

lx Quibus diebus solemnis expositio SS. Sacramenti 

haberi poterit . . . . . . 84 

Ixj De cultu SS. Cordis Jesu . . . . .35 

lxij Deconsecratione annua SS. Cordi Jesu facienda . 35 
Ixiij De exercitiis Marianis et Quadragesimalibus . . 35 

Titulus XIV. — De Sacramento Poenitentiae 36 

Ixiv Habeantur confessionalia ad confessiones audiendas 3£ 

lxv Pueri saepius confiteantur 

Ixvj Quomodo induti confessiones sacerdotes audiant 

lxvij De audiendis Religiosarum coufessionibus 

Ixviij Possunt petere extraordinariura . 

lxix Conceditur facultas Superioribus Regularium 36 
30' 37 Titulus XV. — De Exequiis et Sepultura 37 

lxx In Ecciesia funera celebranda, etdoceantur fideles 

quae vera sint suffragia . . .37 

lxxj Quid de iis qui addicti fuerunt secretis societatibus . 38 

Titulus XVI. — De Matrimonio 38 

ixxij De poena cnntrahentium coram rainistro acatholico . 38 
lxxiij ( Quibus in casibus haec poena raitigetur, et quid tunc 

38 
39 agendum 

Ixxiv De bannis seu promulgationibus matrimoniorura 

lxxv Qua in Ecclesia promulgationes faciendae, etiara 
. clauso tempore, qui praeesse jus habeat 

lxxvj Quod jus dispensandi sacerdos habeat 
lxxvij Taxa pro dispeusationibus imponenda 
Jxxviij De hora diei et loco ceiebrandi matrimonia 

lxxix Quodnam sit quasi domicilium 

lxxx Dispensationes telegrapho ne committantur . 

lxxxj Parocho proprio oblationes debentur 
Ixxxij Matrimonia mixta avertenda 3^> 

39 
39 

40 
40 
40 
40 
41 Titulus XVII. — De Patrono etTitulari ecclesiae propriae. . . 41 

Ixxxiij Quo ritu celebrandum Titnlaris Festum . . 41 

Ixxxiv De Festis infra hebdomadam . . . .41 8 Titulus XVIIL— De Scholis. lxxxv Quanti sit educatio parvulorum . 
lx xxvj Quae de parvulorum educatione statuta ac servanda 
sunt ...... 

Ixxxvij Uniformitas sitin electione librorum . Titulus XIX. — De Verbi divini praedicatione lxxxviij De ejus necessitate , . . 

lxxxix Quae vitanda sint ..... 

xc Quae docenda sint ..... 

xej Diebus festis, in omnibus Missis, verba ad populum 
habeantur ...... 

xcij Disceptationes non habeantur . 

xciij Scholae dominicales .... 

Titulus XX. — De prohibitis et approbatis societatibus xeiv Quae sint damnatae 
xcv Quomodo se geret sacerdos 
xcvj De societatibus honestis 42 
42 

42 
43 

43 

43 
44 
44 

44 
45 
45 

46 

46 
47 
47 APPENDIX. Method of raising funds for the education of our Priests . „ 49 

Ecclesiastical conferences ....... 51 

Act of Consecration to the Sacred Heartof Jesus . . .52 

Act of Atonement to the Sacred Heart of Jesus . . .54 

Pastoral letter on mixed marriages . . . . .56 

Promises to be made and subscribed to by the non-catholic party in 

mixed marriages ........ 59 9 

LITTEBAE INDICTIONIS SYNODI I. NICOLAUS CHRYSOSTOMUS MATZ, 

DIVINA PROVIDENTIA ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS DENVERENSIS, 

Dilecto Clero dioecesana tam Saeculari quam Regulari in Domino Salutem. 

Quod jamdiu Decessori Nostro Nobisque in votis fuerat, quodque ob 
varias rerum ac temporum circumstantiashucusque praestare non potui- 
mus, hoc opportunum Nobis visum est et, Deo adjuvante, tandem perfi- 
cere statuimus ut, eo quo possimus meliori modo, canonicis regulis con- 
formemur. 

Itaque hisce praesentibus litteris primam dioecesanam Synodum, die 2 
Aug. praesentis anni habendam indicimus. Omnes Sacerdotes tam Sae- 
culares quam Regulares curam animarum habentes ad Ecclesiam Cathe- 
dralem, praedicta die 2 Aug., hora 6 a. m., habitu clericali, superpelliceo 
et birreto induti conveniant. 

Qui canonico impedimento ne intersint praepediti fuerint, excusationem 
dies saltem decem ante dictam celebrationem ad hanc curiam dabunt, ut 
de istiusmodi excusationis opportunitate astatutis judicibusdecerrfi possit. 

Caeterum cum omne donum perfectum a Patre luminum expectandum 
sit, rdque per continuam tam Cleri quam populi orationem, ordinamus ut 
a Dominica hanc publicationem subsequente, usque ad Synodi conclusio- 
nem, in Missa, loco orationis pro Papa, oratio de Spiritu Sancto, servatis 
aliunde rubricis, dicatur. 

Hac occasione omnes certiores facimus: 

1. Quod Exercida Spiritualia ("The Retreat")Tocum habebunt die 29 
vespere hujus mensis, quibus adesse omnes obligantur. Locus ad hoc 
electus collegium erit Jesuitarum, Denver Highlands. 

2. Quod Reverendus Pater Raverdy, quemadmodum hucusque, sic in 
posterum Vicarii Generalis munere nostram per ordinationem fungetur. 

Datum Denver ex nostra Residentia Episcopali, die 23 Julii anni 1889. 

* NICOLAUS CHRYSOSTOMUS MATZ, 

Episcopus Denverensis. 10 

LITTERAE INDICTIONIS SYNODI II. NICOLAUS CHRYSOSTOMUS MATZ, 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS DENVERENSIS, 

Dilecio Clero Dioecsano tam Saeculari quam Regulari, Salutem in Domino. 

Duobus jam prope elapsis annis ex quo prima hujus Dioeceseos habita 
est Synodus, ipsa temporis ratio ac praesertim gerendi gravitas negotii 
Nos admonet ne hac in parte muneri Nostro deesse videamur. Praeterea, 
deciirsu temporis, ut in rebus evenit humanis, nova semper quaedam do- 
cet magistra vitae sapientia; alia ipsae dissimiles rerum circumnstantiae 
suadent. 

Itaque, hisce praesentibus litteris, alteram dioecesanam Synodum, die 
31 Julii anni currentis habendam, indicimus atque convocamus. Hunc 
in finem, praedicta die 31 Julii, hora 8 a. m., omnes Sacerdotes, tam Sae- 
culares quam Regulares, curam animarum habentes, ad Collegium Sacra- 
tissimi Cordis Denverense convenient, habitu clericali, superpelliceo et 
birreto induti. 

Qui canonico impedimento ne intersint praepediti fuerint, excusationem, 
dies saltem decem ante dictam celebrationem, ad hanc Curiam dabunt, 
ut,de istiusmodi excusationis opportunitate a constitutis judicibus decerni 
Dossit. 

± 

Caeterum, cum omne donum perfectum a Patre luminum descendat, in- 
deque nobis auxilium venturum sit, ordinamus ut a Dominica hanc con- 
vocationem subsequente, usque ad Synodi conclusionem, in Missa, loco 
orationis imperatae pro Papa, quotidie oratio de Spiritu Sancto recitetur, 
servatis caeteroquin rubricis. 

Eadem hac occasione, omnes facimus certiores Exercitia Spiritualia 
("the retreat") initium sumptura esse ad vespejam diei 26 hujus mensis, 
quibus omnes adesse tenentur. Locus ad hoc electus supradictum est 
Collegium Sacratissimi Cordis. 

Datum ex aedibus Nostris, Denver, die 15 Julii, A. D. 1891. 

* NICOLAUS CHRYSOSTOMUS MATZ, 

Episcopns Denverensis. 11 

PBOCLAMATIO SYNODI III. NICOLAUS CHRYSOSTOMUS MATZ, 

DIVINA ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS DENVERENSIS, 

Dilecto Clero dioecesano tam Saeculari quam Regulari in Domino Salutem. 

Quae in duabus prioribus Synodis ad experimentum quasi, potius quam 
ad certam agendi regulam, propositae fuerunt constitutiones, quin prius, 
u.t par erat, synodalis Concilii revisioni et approbationi submitti potuerint, 
easdem nunc experientia comprobatas, emendatas atque in unum redac- 
tas, nec non et Synodalis Concilii revisioni subiectas, ab-eodemque appro- 
batas, hic proponimus ac proclamamus, easque omnes una cum iis quae in 
Conciliis Baltimorensibus, et speciatim in III, continentur, ab omnibus 
Sacerdotibus, sacra munera in hac Dioecesi exercentibus, fideliter servari 
praecipimus. 

Ex Synodo Dioecesana Denverensi III die IV Augusti MDCCCXCIII. 

* NICOLAUS CHRYSOSTOMUS MATZ, 

Episcopus Denvereusis. 12 OFFICIALES DIOECESANI. Vicarius Oeneralis: 
Adm. Rev. H. Robinson. 

. Consultores Bioecesani: 

Adm. Rev. H. Robinson, 

Rev. J. B. Guida, S. J. 
Rev. W. J. Howleit, 
Rev. J. P. Carrioax. 

Cancellarius: 
Rev. P. A. Phielips. 

Defmsor Matrimon ii: 
Rev. W. 0'Ryan. 

Procurator Fiscalis: 
Rev. T. H. Malone. 13 OFFICIALES SYNODI. Promotor: 
Rev. J. B. Guida, S. J. 

Notarius: 
Rev. J. P. Carrigan. 

Secretarius: 

REV. W. J. HOWLETT. 

Procuratores Cleri: 

Rev. W. 0'Ryan, 
" P. A. Phtllips. 

Magistri Caeremoniarwn: 

Rev. G. Raeber, 
" P. A. Philltps. 

Cantores: 

Rev. J. B. Pitaval, 
ll B. F. Logan, 0. P. 14 SYNODALES. i i L i t i ■i i l i i i ADFUERUNT: 

Ex Clero Saeculari: 

Adm. Rev. D. Robinson H. 

' " Carrigan J. P. 
" Dagnault P. S. 
Desaulniers J. M. 

DONNELLY J. J. 
DOWNEY E. 

Fabek A. 

GlBBONS J. J. 
HlCKEY J. Gr. 
HOWLETT W. J. 

Malone T. H. 

MOITRIER W. 

Nevin W. A. 
0'Begley D. S. 
Phillips P. A. 

PlCKL J. 
PlTAVAL J. B. 

Raeber G. 
'• Volpe I. 
" Winter P. C. A. 

/ 

Ex Clero Regulari: 

Rev. P. Bonipacius, 0. S. B. 
" (Iabriel, 0. S. F. 

" CxUIDA, S. J. 

" HOHMANN, 0. S. "B. 

" Leggio, S. J., 

" LOGAN, 0. P. 

" Marra, S. J. 

" MONTENARELLI, S. J. 

" Pennella, S. J. 
" Pius, 0. S. F. 
" Placidus, 0. S. B. 

" TOMASSINI, S. J. i i 15 Rbv. P ABFUERUNT. 

Ex Clero Saeculari: 

PvEV. D. Bender F. 
Brinker J. 
Brown J. M. 

CallananM. F. 
Francolon J. B. 
Kelly P. J. 

GrEISLER F. 

LeyE. 
Lyons D. 

0'RoURQUE 

Robinet P. 

RlVALLIER E. 
SCHRAFFLE F. X„ 

Sherr G. P. 

SULLIVAN F. 
USSEL Gr. ( i Ex Ckro Regulari: 

Rev. P. Barry, S. J., 
" " Ferrari, S. J., 
" Persone, S. J. 17 CONSTITUTIONES. TITULUS I. 

DE OFFICIALIBUS EPISCOPI. 

I. Qui et quot sint. 

Officiales, quorum opera et consilio in Dioecesi nostra ad- 
ministranda utimur, sunt: Vicarius Generalis, Cancellarius, 
Secretarius et Consultores Dioecesani. 

Consultores eligentur ad triennium. 

II. De Dioecesis consultationibus. 

Oonsultores Dioecesanos quater in anno aut saepius, si 
fuerit necessarium, convocabimus, ut opera eorum in rebus 
a Concilio Plenario Baltimorensi indicatis adjuvemur. 

Secretarius omnia, quae ibi dicta vel determinata fuerint, 
in resistro scribet. 'to J III. De Curia Ecclesiastica. 

Quoniam Instructio "Cum magnopere" illam datam die 20 
Julii 1878 postposuerit, omnia quae in posterum ad causas 
criminales sive disciplinares pertinebunt, juxta illius Instruc- 
tionis norman dijudicanda erunt. 

Pro Omcialibus Curiae, Confer Indicem. 18 

TITULUS II. 

DE CLERO DIOECESANO. 

IV. Juramentui/t praestabunt. 

Omnes, qui titulo missionis inter sacros ministros hujus 
dioeceseos cooptari cupiunt, juxta repetitas S. Congregatio- 
nis declarationes, prius juramentum emittere tenentur, quo 
spondeant se in dioecesi perpetuo, in divinis administrandis, 
laborem suum et operam, sub omnimoda directione et ju- 
risdictione R. P. I). pro tempore Ordinarii, pro salutem ani- 
marum impensuros. (Conc. Pleti. III. 61.) 

V. Clerici advenae probentur, priuxquam adniittantur. 

ISTullus sacerdos alienae dioeceseos in clerum nostrum 
inscribi potest, quin prius, litteris commendatitiis et excar- 
dinationis a suo Episcopo allatis atque exhibitis, a nobis ad- 
mitti postulet;etperquinquennium in ministeriis sacris pro- 
betur; siprobatio fuerit ad aediticationem, et illeidoneus re- 
periatur, expresso decreto dioecesi adscribetur. Kx commu- 
ni vero consilio et consensu utriusque Episcopi atque ipsius 
sacerdotis. poterit is ex propria dioecesi excorporari et in 
nostram incorporari absolute et immediate, praetermisso 
probationis tempore. (Conc. Plen. III. 63.) 

VI. De Htteris admissionis et dhnissionis. 

_ Deceniimus quod, sicut nullus sacerdos exterus in hanc 
dioecesim adscribendus est, priusquam litteras dimissoriales 
])i-oprii Episcopi rite confectas nobis exhibuerit ita neque 
hae litterae ulli, sacerdoti a nobis dandae erunt, nisi certo 
consteteumdern ab alio Episcopo in dioecesimsuamfore ad- 
mittendum. (Conc, Plen. II. 122.— Conc. III. 67.) 19 

VII. Abeuntes facultatex amittent, nec passim redeuntes 

adquirent. 

Sacerdotes, qui dioecesim reliquerint cum animo non re- 
deundi, eo ipso facultatibus quibuslibet in hac dioecesi pri- 
vantur; atque si postea redierint, etiam pertranseunter, ne- 
que Missam celebrent, neque aliam quamlibet functionem 
sacram exerceant. nisi nostram specialem permissionem in 
scriptis habeant. 

VIII. Jura eorum ad tempus liuc accedentium. 

Sacerdotes, qui ad nostram dioecesim, ad valetudinem re- 
cuperandam, aliamve ob causam ab Ordiuario suo approba- 
tam, venerint, nullam autem petitionem pro incardinatione 
porrexerint, tamquam hospites sacerdotales habebuntur, et 
nulla jura quoad incardinationem sortientur, etsi plures an- 
nos in dioecesi, nobis permitteutibus, versati sint, et facul- 
tates dioecesanas exercuerint. 

IX. De exclaustratorum admissione. 

Quod pertinet ad sacerdotesreligiosos, qui a suiscongre- 
gationibus seu institutis egressi sunt, atque inhanc dioecesim 
adoptari desiderent, sequendae sunt regulae a Plen. Conc. 
Kalt. III, 65, traditae.' 

X. , De Rectoribus et Missionariis. 

Rectores illi tantum erunt quos nos ut tales designabimus; 
aliosautemsacerdotestamquamMissionarioshabebimus, quo- 
rum opera uti ubilibet in Dioecesi in animo est, prout iide- 
lium utilitati magis convenire in Domino judicaverimus. 

XI. De Districtlbus Ecclesiasticis. 

Districtus etiam ecclesiasticos, paroeciarum instar, illorum 
curae committemus quos parochos vocamus. Missionariis 
quoque districtus assignabimus, intra quorum limites munus 20 

suum exercere et fidelium ibi degentium euram habere de- 
bent; illis sacramenta administrare tenebuntur,, et illorum 
saluti inviffilare. 

XII. De ministeriis extra paroeciam et in extraneos. 

Extra paroeciae vel districtus eis commissilimites, nullum 
sacerdotem volumus exire arl munus pastorale exercendum, 
nisi forte ad infirmorum, qui eum accersiverint, confessiones 
excipieodas; nec aliorum pastorum oves ad ecclesiam suam 
accedentes licebit ad sacramenta (exceptis Eucharistia et 
Poenitentia) admittere, sine pastoris proprii consensu, si 
ipsius habendi copia sit, vel venia Nostra, nisi grave valde 
incommodum et detrimentum animarum ex ministerio de- 
negato plane oriturum sit; de quo tenebitur pastorem pro- 
prium quamprimum scripto edocere, et nomina in registro 
describenda, si inscribencla sint, statim tradere. 

XIII. Quibus oblationes debentur. 

In casibus autem, iu quibus ex hac extraordinaria facul- 
tate sacramenta administrant, cum id ordinario jure facere 
non possint, omnes stricte teneantur oblationes acceptas 
illi restituere, cujus fuisset sacramenta illa administrare. 

XIV. De ubsentia a propriis pnroeciis. 

Monemus omnes hujus Dioeceseos Sacerdotes, ne absque 
gravi ratione a Congregatione seu Districtu sibi commisso 
discedant, etiam per tres dies continuos, praesertim die Do- 
minica, vel festo de praecepto interveniente; ipsis quippe 
absentibus, (quum alii sacerdotes plerumque desint,) fideles 
nequeunt praecepto audiendi sacrum satisfacere, et de vita 
periclitantes subsidio sacramentorum privantur. Quod si 
discedendi extiterit necessitas, meminerint tridentinam le- 
gem exigere ut "Causa prius per Episcopum cognita et pro- 
bata sit." Licentiam igitur hujusmodi petendam declara- 
mus, quandocumque fieri poterit, quoties per integram heb- 
domadam, vel die Dominica, vel Pesto de praecepto, a Con- 21 

gregatione sua vel Districtu sacerdos quilibet, curam ani- 
marum gerens, abfuturus est. 

XV. De clero dioecesano providendo. 

L T t futuris hujusce clioeceseos incrementis efficaciter con- 
suletur. provisio Xobis circa Clericos dioecesanos ("Semina- 
rians"), necessario facienda est; ideoque statuimus ut quo- 
tannis collatio seu collecta, pro clericis nostris, iuxta nor- 
mam in appendice traditam, iu unaquaque paroecia et mis- 
sione fiat. Pecunia autein, ut ibi indicatur, quamprimum 
ad Cancellarium nostrum transmittenda erit. 

XVI. De examine juniorum sacerdotum. 

Ad praecavendum ne apud juniores de clero sacrae scien- 
tiae studium unquam defervescat, mandamus ut omnes et 
singuli sacerdotes quotannis per quinquennium. coram 
Episcopo, ejusvedelegato, etexaminatoribus cleri dioecesani. 
stricte examinentur super variis praestitutis ecclesiasticae 
scientiae partibus, Scripturae scilicet Sacrae, Theologiae 
Dogmaticae et Moralis, Rei demum Liturgicae. 

Si quis forte quaestionibus propositis, ut par est, minime 
satisfecerit, quinque annis elapsis, tot iteratis examinibus 
subjicietur, quot nulla vel insufficientia ab examinatoribus 
fuerit declarata. De singulis autem examinatis scripto 
exaretur judicium in Episcopi archivo diligenter custodien- 
dum. (III Pl. Con. 187, 188.) 

XVII. De collationibus theologicis. 

Parum quidem clericis prodest sacris scientiis ineunte ae- 
tate sedulam operam navasse, si qiiurn annis provectiores 
sunt, doctrinae et lectioni non attendant. Sacrarum enim 
scientiarum studiis neglectis, paulatim fiet ut tum Dogma- 
ticae tum Moralis|Theologiae cognitio nonnisi exigua et con- 
fusa habeatur cum magno animarum periculo, et religionis 
dedecore. Quare Conciliorum Baltim. II. et III vestigiis 
insistentes, statuimus ut bis in anno collationes de rebus 22 

theologicis juxta normam a Conc. Balt. III. traditam habe- 
antur. (Conc. Plen. III. 190 et 192). 

Harumcollatiorium coetus, vel conventus in praesens qua- 
tuor erunt juxta distributionem in appendice traditam. 

Iis collationibus sacerdotes omnes sive saeculares, sive 
regulares, qui curam gerunt animarum, nec non confessarii 
qui, quamvis certae Ecclesiae adscripti non sint, confessio- 
nes tamen excipiunt religiosarum feminarum in earnm do- 
mibus, aut laicorum in ecclesiis publicis, adesse tenentur. 
(Conc. Pl. III. 191.) TITULUS III. 

DE VITA ET HONESTATE CLERTCORUM. 

XVIII. Quomodo Sacerdotes se gerant. 

Ut sacerdotes in omni loco bonus sint odor Cliristi, facti 
forma gregis ex animo, memoria altissima reponantur verba 
Conc. Trid. in prooemio sess.14 etin sess. 23 cap. I. "Mone- 
ant Episcopi suos Clericos, ut conversatione, sermone, scien- 
tia, Dei populo praeeant, memores ejus quod scriptum est: 
'Sancti estote quia et ego sanctus sum:' et juxta Apostoli 
vocem, 'nemini dent ullam ofFensionem, ut non vituperetur 
ministerium eorum.' Nihil est, quod alios magis ad pieta- 
tem et Dei cultum assidue instruat quam eorum vita et ex- 
emplum, qui se divino ministerio dedicarunt. 77 

XIX. De vestitu clericorum. 

Ecclesia praescribit oportere clericum vestes proprio suo 
statui congruentes semper deferre: volumus itaque et prae- 
cipimus, ut omnes sacerdotes hujus dioeceseos ecclesiae le- 
gem servent, donrique degentes vel in templo, veste*talari, 
quae clerico propria est, semper utantur. Cum foras pro- 
deant breviore quadam veste indui licet, quae tamen nigri 23 

coloris sit et ad genua producatur. ita ut a laicis distingui 
possint. Stricto praecepto sacerdotibus nostrisinjungimus, 
ut tam domi quam foris, sive in propria dioecesi degant, sive 
extra eam, collare, quod romanum vocatur. gerant. (Conc. 
Pl.III. 77.) 

XX. 4 De negotiis saecularibus evitandis. 

Sacerdotes, excepto casu necessitatis, sese in testamentis 
conficiendis non immisceant. neque inconsulto Episcopo, 
sese constitui sinant executores testamentorum laicorum, 
aut orphanorum custodes, (guardians,) neque in rebus pecu- 
niariis, aut in executione quorumcumque contractuum se 
vades aliorum constituant. 

XXI. Cauponae vitandae. , 

Monent Patres Concilii Balt. II. 161, ut clerici omni studio 
caveant, ."ne corda eorum et conseientiae graventur crapula 
et ebrietate." 

"Ut fiagitii occassionem, quae in cauponis et tabernis de- 
esse non solet clericis adimamus, cauponarum aditum et 
usum eis omnino interdiciinus, nisi in itinere»necessitatis 
causa." (Confer Conc. Pl. III. 80.) 

XXII. Mulierumfamiliaritas arcenda. 

Quum sacerdotes non solum innocentes verum etiam ab 
omni mala suspicione immunes esse debeant, "volumus ut 
saecularium mulierum, ne suis quidein exceptis, consortio 
et familiaritate nimia utantur, neque eas, licet propinqua 
cognatione conjunctas, in eadem secumdomo commorari si- 
nant, nisi fuerint vita et moribus spectatissimae, quaeque 
nullo modo, sive directe, sive indirecte. se sacris muneribus 
gerendis aut rebus ecclesiae administrandis immisceant. 
Oeconomam. ancillam, aliamve famulam nullam habeant, ni- 
si quae sit maturioris aetatis, famaque integerrima gaudeat. 
Xunquam coram illis aut propinquis, si quas apud se ha- 
beant, de gregis regimine, de ecclesiae negotiis, de paro- 24 

chianorum vitiis aut defectibus verba faciant." (Oonc. Pl. 
II. 164.) 

XXIII. A ludis et spectaculis abstineant. 

Ut ecclesiastico ordini honor suus et decus servetur, man- 
damus, ut sacerdotes a publicis equorum prorsus abstineant 
cursibus, a theatris et spectaculis." (C011..PI. III. 79.) 

XXIY. De rebus politicis et saecularibus ne tractent. 

Sacerdotes in ecclesia a rebus politicis aut mere saecula- 
ribus discutiendis, tum extra ecclesiam, tuin multo magis in 
ipsa, sedulo abstineant. (Conc. Pl. III. 83.) 

XXV. Negotiationes rejiciendae. 

Canonum praecepta de illicitaclericorum negotiatione ab 
omnibus stricte servanda esse declaramus. (Conc. Pl .III. 82.) 
82.) 

XXYI. Medicinae exercitium prohibetur. 

m 

Medicinam et chirurgiam, nec lucri gratia, nec caritatis 
specie, exerceant. (Id.) 

XXYII. Litigationes in foro saeculari vitentur. 

Hortamur sacerdotes nostros, "ubi cum homine etiam 
saeculari et de rebus temporalibus difficultas oritur, ne 
quemquam in jus vocent, aut vocati sponte se sistant, nisi 
res aliter componi nequeat." (Conc. Balt. II. 155.) Omnino 
vetamus, ne contra laicum de pecunia pro sedium locatione, 
vel alia de causa ecclesiae debita, coram tribunali civili 
agant, nisi accepta prius in scriptis Episcopi licentia. Ad 
tuendam porro immunitatem ecclesiasticam, quatenus inter 
nos fieri potest, districte iisdem prohibemus, ne contra sa- 
cerdotem, vel clericum de rebus etiam temporalibus, coram 
judici civili litem intentent, sine permissione scripto expre- 25 

sa ipsius Ordinarii, cujus erit in omnibus hujusmodi casibus 
litem, quantum (ieri potest, amice componere, re etiam. si 
opus sit, ad consultores vel aedituos delata. 

" Impedientes directe A^el indirecte exercitium jurisdictio- 
nis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, et ad hoc 
recurrentesadforumsaeculare. excommunicationem, speciali 
modo Romano Pontifici reservatam, ipso facto incurrunt." 
( Conc. Pl. Balt. III. 84. ) 

TITULUS IV. 

DE BONIS ECCLESIASTICIS. 

XXYIII. Dereditibus, eorumque ratione reddenda. 

Ut omnia recte ordinateque procedant, rectores missio- 
num habeant librum computi in quo recepta et expensa, 
jura et debita, perspicue et accurate suo quaeque ordine 
describantur. (Conc. Plen. III. 275.) 

Libri computi mitti debent ad Ordinariumdie primo men- 
sis Januarii uniuscujusque anni. et ea inter, de quibus ratio 
speciiice reddenda est, sunt, Penny Collections, Seat Money, 
Pew Rent, Extra Collections, whether monthly, quarterly 
or yearly, Christmas and Easter Collections. Collecta au- 
tem pro orphanis accurate adnotanda sunt et ratio de illis 
exhibenda intra hebdomadam post primam Dominicam Oc- 
tobris. 

XXIX. De inventariis. 

Praeterea, ne rectores et piorum locorum curatores pro- 
prias suas res rebus Ecclesiae immisceant, cum famae suae 
discrimine, fidelium offensione, vel injuria Ecclesiae, duplex 
conficiant rerum inventarium. In utroque hoc inventario 
diligenter bona, tam mobilia quam immobilia, quae ad mis- 
sionem vel locum spectant, notentur; in eo vasa sacra sa- 
cramque omnem suppellectilem describant; omnia recensean- 
tur quaecumque pertinent at domum presbyteralem, scholas 
et coemeterium; neque omittant indicare reditus permanen- 26 

tes, si qui sint. et onera, quibus ecelesia vel locus subjicitur. 
Tnventarii unum exemplar, a pastore vel curatore et aedi- 
tuis vel consiliariis subscriptum, ad Cancellariurn mittatur, 
ut in archivo dioecesano servetur, alterum in archivo mis- 
sionis vel loci asservabitur. Inventarium singulis annis a 
pastore, et aedituis ( Trustees) vel consiliariis, recognosea- 
tur, bona intra annuin acquisita vel onera suscepta ad- 
dantur, quorum item catalogus, rite signatus, Cancellario 
transmittatur. (Conc. Pl. III. 276 ) 

XXX. De donationibus. 

Ne contentioni inter successorem et decessorem de rebus 
mobilibus locus reiinquatur, servetur regula statuta: ea sci- 
licet, quae ecclesiasticis usibus apta rectori missionario do- 
nantur, esse missioni donata, nisi contrarium clare et indu- 
bitanter pateat. (Cou. Pl. III. 276.) 

XXXI. Aere alieno m graventur. 

Strictissime prohibemus, vetamus et interdicimus. ne quis 
rector, sacerdos, et pii loci curator, sive ecclesiae sive mis- 
sionis sive Episcopi nomine. ecclesiam suam vel locum aere 
alieno gravare quocumque titulo vel colore audeat ultra 
$300, sine exoressa et scriptis exarata licentia Ordinarii. 
(Conc. Pl. III. 279.) 

XXXII. De pecuniarum mutuo. 

Reprobamns quoque ac damnamus eum, qui haud paucis 
in locis inolevit, morem deponendi apud sacerdotes pecu- 
niam,ealege, ut foenore aucta statuto temporerecuperetur. 
Praecipimus itaque ne quis hujusmodi depositain posterum 
accipiat, nisi prius Episcopi venia, in scriptis concedenda, 
habeatur. ''Kt illud quidem omnes pro comperto habeant, 
Episcopus nullo modo teneri ad solvendum, si quis clericus, 
contra hanc ordinationem, mutuam acceperit pecuniam aut 
aes alienum contraxerit. (Conc. Pl. III. 279.) 27 
XXXIII. Poena contra transgressores. 

Si quis sacerdos in proprium sui ipsius commodum eccle- 
siam seu missionem aere alieno gravare, sine Episcopi li- 
centia, audeat, censura ecclesiastica plectetur. (Ibidem.) 

XXXI Y. Gontra incendia assecuratio. 

Propter semper imminensincendiorum periculum manda- 
inus, ut omnia aedificia ecclesiastica, contra darnnum ex 
incendio oriundmn, nomine corporationis vel Ordinarii, 
tempestive assecurentur. (Conc. Plen. III. 283.) 

Hae autem assecurationes per Cancellarium nostrum fiant. 

XXX Y. Testamenta conficiantur . 

Omnes hortamur sacerdotes ut de bonis suis, si ulla es- 
sent ipsis, testamentum ad norman legum tempestive cons- 
cribant. (Conc. Plen. III. 277.) TITULUS Y. 

DE JURIBUS STOLAE ET MISSARUM STIPENDIIS. 

XXXYI. Quomodo se gerent sacerdoles circa oblationes j)ro 

Ministerio. 

Quidquicl a fidelibus occasione administrationis baptismi, 
matrimonii vel alicujus functionis sacrae, de more sacerdoti- 
bus offeratur, accipere possunt. Prohibemus autem, quo- 
minusullum pactum vel stipulatio de pecunia solvenda, sive 
ante sive post functionem intercedat, vel sacramenta, intui- 
tu pecuniae non solvendae, denegentur. A pauperibus, qui 
non habent quid dent', nihil omnino petatur. 28 

XXXVII. De Missarum stipendiis. 

Stipendium pro Missa privata erit unum dollaritim; pro 
Missa cantata cum Exequiis decem dollaria; pro Missa so- 
lemni viginti dollaria; pro Missa lecta cum Exequiis quinque 
dollaria. 

XXXYIII. De salariis, ntque Nativitatis et Paschatis colhctis. 

Tamquam salarium Pastores $600,00 accipient, Assisten- 
tes $400,00. Collectae quae fiunt tempore Xativitatis et 
Paschatis in thesauro Ecclesiae deponendae sunt. Si quis 
autem pastor $600,00 acquirere nequit, quin partem abs- 
trahat a collectis Nativitatis et Paschatis, tantum illi abs- 
trahere licet, quautum requiritur ad summan $600,00 com- 
plendam. TITULUS VI. 

DE SCAMNIS ET DE MODIS PROHIBITIS PECUNIAS COLLIGENDI. 

XXXIX. Quibus scamna locentur. 

Scamna ecclesiae locentur tantnm membris vel fidelibus 
paroeciae. Si autem personae vel familiae ad aliam eccle- 
siam vel paroeciam pertinentes scamna conducere velint, 
non iis locentur, nisi clare fuerit probatum easdem in eccle- 
sia propria jam scamna conduxisse eaque tenere. 

XL. De collectis adfores eecJesiae. 

Praxim, sicubi forte existat, pecuniam exigendi ad fores 
e^clesiae, Dominicis ac Festis diebus, ut quis ingredi possit 
ac sacrosancto Missae sacrificio interesse, eliminari praecipi- 
mus. (Conc. Pl. III. 288.) 

Si vero in quibusdam ecclesiis pretium scamnorum ad fo- 29 

res accipitur, sacerdotes curabunt id ne fiat in ipso ingressu 
ecclesiae, quo intrantes impediri videantur. 

XLI. Spatium liberum habeatur. 

In unaquaque ecclesia spatium liberum constituatur, ubi 
fideles pauperes Sacro interesse et Yerbum Dei audire pos- 
sint; vel scamna, quae miuimo pretio habentur, occuite 
egentibus dentuiv 

XLIL Ab altarinon discedatur adeleemosynas petendas. 

Xon decet sacerdotes intra Missarum solemnia ab altari 
recedere, aedemque sacram circumire, ut a fidelibus elee- 
mosynas petant. Hanc perversam agendi rationem veta- 
mus. (Con. Pl. II. 364.— III. 293.) 

XLIII. Be colligendis eleemosynis extra districtura. 

N"ullus sacerdos, curam animarum in dioecesi exercens, 
eleemosynas in districtu alterius sacerdotis, sine Ordinarii 
consensu in scriptis, vel Rectoris respectivi, colligere aude- 
at. Personae autem extraneae sive sacerdotes, sive laici, 
colligere volentes, a nullo sacerdote licentiam obtinere va- 
lent, nisi Ordinarius veniam in scriptis iis prius concesserit. TITULUS VII. 

DE CATHEDKATICO. 

XLIY. De sustentatione Episcopi. 

Quum in hac regione vix ulla sit mensa episcopalis, unde 
possit Episcopus vitam honeste sustentare, dioecesis cui in- 
vigilat temporalia ad hoc necessaria subministrare debet. 
Xolumus in praesenti aliquid definite de hac re statuere; 
sed sacerdotes aliquos designabimus, quorum erit cum aliis 30 

consilia conferre, et quid ab unaquaque ecclesia certo dari 
possit inquirere, et quod promissum est, debito tempore 
obtinere, ut sic facilius et efficacius munus nostrumexercere 
possimus et onus Xobis impositum portare. 

XLV. JEx quibus fundis subducenda. 

Quum et justitia suadeat, et S. Congregatio declaraverit 
•Episcopo jus esse media sustentationis ex omnibus dioece- 
sis ecclesiis recipiendi, decere credimus et ab omnibus de- 
siderari haud dubitamus, ut haec obtineantur, quin laedatur 
ullo modo dignitas Episcopalis. Quare praecipimus ut ex 
ordinariis ecclesiarum proventibus summa statuta subtraha- 
tur, et nolumus ut collectiones publicae ad hunc" finem ins- 
tituantur. TITULUS VIII. 

DE PAUPERIBUS ET MODO EOS SUBLEVANDI. 

XLV I. Societutes S. Vincentii de Paulo instituantur . 

Sacerdotes enixe \\\ Domino hortamur et obsecramus, ut 
indefesso zelo et charitatis pleno pauperes disquirant paroe- 
ciae suae, eosque in ipsorum necessitatibus sublevent, non 
solurn quia egentes sunt, sed cjuia perversionis periculo ma- 
xime exponuntur. Quod ut meliusperficiatur, praecipimus 
et mandamus, ut in unaquaque paroecia, praesertim hujus 
urbis, Denver, instituat pastor societatem S. Vincentii de 
Paulo, cui incumbet pecunias colligere, pauperes honestos 
disquirere atque sublevare. Societas ita constituta semel 
saltem in mense conveniat praesente pastore. Qui his so- 
cietatibus praesunt semelin mense, sub uno quem sibi elege- 
rint praeside, in unum locum conveniant, ut omnia bene 
facihterque peragantur. Invigilent pastores cura maxima 
in adolescentes utriusque sexus, praesertim in puellas, qui 
ephemerides in viis publicis venditant, et in alios periclitan- 
tes. 31 
TITULUS IX. 

DE ORPHANIS. 

XLYII. Quid pro eisfactum sit, quidquefaciendum. 

Quo melius ali et educari possint parvuli egentes hujus 
Denverensis clioecesis, Decessor Noster, magna erga illos 
charitate impulsus, S. Yincentii orphanotrophium e solo ex- 
citavit. Quod quum temporum exigentiis impar inveniretur, 
aliud a Sta. Ciara dictum ultimis annis erectum est. Auxilia 
dictis asylis afferre magni Xobis negotii est, nec vobis mi- 
noris esse debet, Fratres charissimi. Quomodo enim Ejus, 
qui Bonus Pastor vocatur, discipuli reputare possemus, si 
orphanorum lacrymas et ploratus audirenollemus? Xec ideo 
tantum curam de illis habere deberemus, quod famis dolo- 
ribus, sed ideo praesertim quod maximis fidei periculis ex- 
ponantur. 

XLYIII. De collectis ad eos juvandos. 

Quamobrem vos, Reverendi Patres, vehementer horta- 
mur in quantum poteritis Orphanis et duobus Asylis provi- 
dere; et quo melius provideatur, hoc Xobis visum est sta- 
tuere: Fiat singulis annis, in unaquaque hujus dioecesis 
paroecia nec non et missione, prima Dominica Octobris, 
Collecta pro Asylis S. Yincentii et Stae. Clarae. TITULUS X. 

DE SACRAMENTIS. 

XLIX. Rituale Romanum et caeremoniae servandae. 

In Sacramentorum administratione et Missae celebratione 
leges Ritualis Romaniet caeremoniasstricte servari volumus, 
et quemcumque abusum contrarium eliminari mandamus. 32 

TITULUS XI. 

DE BAPTISMO. 

L. In baptismo adultorum nequit adkiberi formula brevior. 

Sciant Sacerdotes Xostri nullum existere privilegium in 
hac dioecesi, quo liceat pro adultis baptizandis formulam 
breviorem, pro parvulis constitutam, adhibere; neque ulla 
consuetudo incontrarium invocari potest: sed Rituali Roma- 
no ornnino standum est. (Conc. Plen. II. 243 not. 3 
— Americ. Eccl. Review April 1894 p. 296). TITULUS XII. 

DE CONFIEMATIONE. 

LI. Ne in longum differatur. 

Quod ad sacrum Confirmationis Sacramentum spectat, 
omnes Christi legatione fungentes hortamur, ut maximo cum 
studio de isto, nostris temporibus tam necessario sacramen- 
to, instructiones saepe tradant, neque quemquam, ut ali- 
quando accidit, multos transire annos sinant, antequam 
illud recipiat. 

LII. Quinam admittendi. 

Nemo ad Confirmationis susceptionem admittatur, quin 
diligenter instruatur de iis quae ad naturam effectumque 
hujus Sacramenti spectant; quos contirmandos Episcopus, 
sive per se sive per presbyterum, in doctrina Christiana eo 
tempore examinet. 33 
TITULUS XIII. 

DE EUCHARISTIA. 

LIII. De celebratione Missae. 

Singulis diebus, hora statuta, Divinum Sacrificium offe- 
rat quisque Sacerdos, gregemque suum hortetur ut, cum 
poterint, eius celebrationi intersint quotidie, et speciatim 
in festis illis quae dicuntur devotionis. (Conc. Balt II 
305.) 

LIV". De Missae, diebusfestis, intentione. 

Juxta decretum a S. C. De Prop. Fide nuper editum, 
nullae hactenus in hac regione sunt Paroeciae canonice ins- 
titutae; proindeque pastores non tenentur ex justitia Mis- 
sam pro populo sibi commisso diebus Dominicis et Festis 
applicare. Cum autem id ex caritate valde deceat, eos om- 
nes enixe in Domino hortamur ut Missam, diebus praedic- 
tis. applicent pro populo a quo sustentationem accipiunt, 

LV. Missa media riQcte Nativitatis Domini. 

Incommoda, quae ex coetu fidelium habendo mediam sub 
noctem in die Natalis Domini in his regionibus nascuntur, 
prae oculis habentes, prohibemus ne absque speciali privile- 
gio ecclesia ulla hujus dioeceseos aperiatur fidelibus ad ofii- 
cia divina vel sacrum accedentibus, ante quintam horam post 
mediam noctem in festo praedicto. Haec quae statuimus, 
in fere omnibus archidioecesibus hujus regionis observan- 
tur. 

LTI. De facultate celebrandi Missam de Requie in festis 

duplicibus. 

Bx indulto S. Congr. de Prop. Fide die 11 Sept. 1887 ad 
quinquennium concesso, et iterum ad quinquennium reno- 
vato A. D. 1892, omnibus Sacerdotibus sacro ministerio in 34 

liac Dioecesi fungentibus, facultas conceditur celebrandi 
Missam de Requie bis in hebdomada, etiam diebus ritus 
duplicis, exceptis tamen diebus ritus duplicis primae et se- 
cundae classis, de praecepto, vigiliis, feriis ac octavis privi- 
legiatis. 

LVII. Privilegium Officii Divini recitatione?n anticipandi. 

Possunt etiam Sacerdotes huius dioecesis, ad septemp- 
trionem fluminis Arkansas degentes, matutinum cum Lau- 
dibus a meridie diei praecedentis anticipare. 

LVIII. J)e quadraginta horarum expositio?ie. 

Ad Christi fidelium autem erga SS. Sacramentum adau- 
gendum amorem, diligenter integram per nostram dioece- 
sim servari cupimus devotionem illam pulcherrimam, qua 
SS. Eucharistia, in forma precum Quadraginta Horarum, in 
ecclesiis solemniter exponitur et colitur. 

LIX. Prohibetur nocturno tempore, et indulgentiae 

declarantur. 

Expositio horis nocturnis, ex dispensatione apostolica, 
heri non debet, neque processio ex obligatione. Certiores 
lideles faciant pastores eos omnes, qui ecclesiam, in qua 
SS. Sacramentum exponitur, semel in triduo visitaverint, 
indulgentias omnes juxta Clementinam Constitutionem con- 
cessas obtinere posse, indulgentiamque plenariam huic visi- 
tationi adnexam ab iis omnibus lucrifieri posse, qui etiam 
pridie expositionis Sacramenta Poenitentiae et Eucharistiae 
receperint. 

LX. Quibus diebus solemnis expositio SS. Sacramenti 

haberi poterit . 

Solemnem benedictionem, et quidem semel in die, indioe- 
cesi nostra impertiri concedimus singulis diebus Domini-, 
cis, festis de praecepto et festis I et II cl., festo SSmi Cordis 35 

et prima feria VI cujusvis mensis, quotidie in exercitiis spi- 
ritualibus annuis sacerdotum et Communitatum religiosa- 
rum, ter in qualibet hebdomada Quadragesimae, quotidie 
in exercitiis mensis Maji in honorem B. M. V., in festo Cor- 
poris Christi. et quotidie per Octavam. 

LXI. De culto SS. CordisJesu. 

Inter alias devotiones a Clero Nostro pia sollicitudine in- 
ter fideles propagandas, insignem locum tenet devotio erga 
Sacratissimum Cor Jesu. Haec enim extollitur ab Eccle- 
sia summis laudibus, indulgentiis pluribus clitatur, et ab 
omnibus animabus pietati addictis maximo cum favore ubi- 
que accepta est. Hac de causa desideramus ut in missio- 
nibus omnibus et ecclesiis urbanis devotiones erga Cor Jesu 
orclinentur, ibique, prima feria sexta uniuscujusque mensis, 
Sacratissimum hoc Cor speciali modo, et praesertim per 
sacram Communionem, pie honoretur. Ex isto fonte divino 
saluberrimos gratiarum rivos pro nobis ipsis et pro anima- 
bus quarum curam gerimus impetrare, et eo uberior.es fruc- 
tus in sacro ministerio sperare poteriinus, quo nos in hac 
devotione ferventiores et constantiores perstiterimus. 

LXII. De consecratione annua SS. Gordi Jesu facienda. 

Praeterea statuimus ut in qualibet ecclesia Consecratio 
SSmo. Cordi Jesu, dum SSmum. exponitur, quotannis fiat, 
Dominica infra Octavam festi Sacratissimi Cordis. 

LXIII. De exercitiis Marianis et Quadragesimalibus. 

Ut devotio erga Beatam Mariam Yirginem nutriatur, et 
in dies crescat, exercitia pia per mensem Maji in unaquaque 
ecclesia, apud quam sacerdos residet, locum habeant. Per 
tempus Quadragesimale, saltem semel in hebdomada, con- 
cio habeatur, et Yiae Crucis exercitium feria YI peragatur. 36 

TITULUS XIV. 

DE SACRAMENTO POENITENTIAE. 

LXIV. Habeantur confessionalia ad confessrones 

audiendas. 

Confessionalia in ecclesiis in loco patenti ac publico eri- 
genda sunt. Confessiones mulierum vel puellarum in aedi- 
bus vel alibi extra confessionalia non audiantur, exceptis 
quae surdae sunt, aut aegrotae. In confessioiribus exci- 
piendis. tam intra confessionalia, quam in missionibus pro- 
cul ab ecclesia, curandum erit, ut locus sit publicus et pa- 
tens, et ut per crates interpositas excipiantur. 

LXV. Pueri saepius confiteantur . 

Iterum iterumque hortamur sacerdotes ut cura maxima 
adoiescentes sacramentis frequentandis assuefaciant. Liberi, 
qui nondum ad sacram primam synaxim accesserunt, saltem 
quater in anno, i. e. singulis Qnatuor temporibus, ad con- 
fessionem sacramentalem admittantur. 

LXVL Quonwdo induti confessiones sacerdotes audiant. 

Sacerdotes, audituri confessiones, talari veste, superpel- 
hceo et stola violacea utantur, salva Religiosorum consue- 
tudine legitima, qui tamen stolam violaceam super vesti- 
menta ipsornm religiosa semper adlribeant. 

LXVIL De audiendis religiosarum confessionibus. 

Ad absolvenclas religiosas, eis exceptis quae justa de cau- 
sa extra monasterium suum versantur, specialem a nobis 
requiritur facultas. Verba autem "extra monasterium ver-- 
san 77 intelligi debent, extra monasterium esse. (e. g. in iti- 
nere,) utordinarii confessarii copiam religiosa habere neque- 
at, non autem si tantum ad negotia peragenda in urbeni 
egrederetur. 37 

LXVIII. Possunt petere extraordinarium. 

Prae oculis tamen habeant Sacerdotes religiosarum insti- 
tutionum curam habentes, nuperriraum decretum S. C. Ep, 
et Reg. 17 Dec. 1890, quo accessus ad extraordinarium 
confessarium facilior redditur, ut nempe non modo bis vel 
ter in anno confessarius extraordinarius ab Episcopo assig- 
netur qui religiosas omnes audiat, sed unicuique in particu- 
lari, quotlescumque vera neeessitas extraordinarium peten- 
di adsit, aliquis extraordinarius non denegetur. 

LXIX. Conceditur facultas superioribus Regularium. 

Ad evitandas igitur querelas et periculum confessionis 
sacrilegae praecavendum, facultates necessarias ad confessio- 
nes excipiendas in praedictis casibus praestamus, 

Praeter Vicarium nostrum generalem, Superioribus tum 
generalibus tum localibus Religiosarum familiarum in nos- 
tra dioecesi curam animarum habentium, cum potestate eas- 
dem facultates subditis suis coinmunicandi. TITULUS XY. 

DE EXEQUIIS ET SEPULTURA. 

LXX. In Ecclesia funera celebranda, et doceantur fideles 

quae vera sint suffragia. 

Exequiae defunctorum, quantum fieri potest, in ecclesia 
celebrentur. Pastorum aiitem officium erit, ut fideles edo- 
ceant, non externa pompa vanoque apparatu, quibus per- 
saepe vivorum potius quam mortuorum quaeritur honor, 
animas defunctorum juvari; multum vero eleemosynis, bo- 
nis operibus precibusque piis, ac praesertim oblatione sa- 
crificii Missae, quae juxta Rituale Romanum nunquam omit- 
ti deberet. 38 

LXXI. Quid de iis qui addicti fuerunt secretis societatibus. 

Catholici, societatibus secretis alligati, non solum ad sa- 
cramenta admittendi non sunt, quamdiu ligamen cum istis 
non solvunt, sed etiam sepultura ecclesiastica denegari de- 
bet iis, qui usque ad mortem in istis societatibus pertinaci- 
ter manserunt. Quod si aliquando contigerit aliquem mo- 
ribundum societati renunciasse, et pacem ecclesiaeimpetras- 
se. ritus sacros in ejus sepultura adhiberi permittimus, ea 
tamen conditione, ut socii superstites, propriis ornati in- 
signibus, funus non comitentur. TITULUS XVI. 

DE MATRIMONIO. 

LXXII. De poena contrahentium coram ministro acatholico. 

Decernimus Catholicos, qui coram ministro cujuscumque 
sectae acatholicae lnatrimonium contraxerint, vel contrahe- 
re attentaverint, excommunicationem ipso facto incurrere 
Nobis reservatam. (Conc. Pl. III. 127.) 

LXXIII. Quibus in casibus haec poena mitigetur, etquid tunc 

agendum. 

Si autem mora necessaria ad facultatem absolvendi pe- 
tendam a Nobis, vel a Vicario Nostro Generali, magnum 
aliquando afferat incommodum, indulgemus, ut a pastore 
loci, vel si copia ipsius adeundi non sit, a quocumque sacer- 
dote, qui facultatibus gaudet excipiendi confessiones, absol- 
vi possint extra tribunal poenitentiae, gravi prius injuncta 
poenitentia. In his autem casibus Nos, vel Yicarium Nos- 
trum Generalem, monere quamprimum sacerdos, qui eos 
absolvit, tenebitur, et rationes assignare, ob quas id neces- 
se esse judicaverit. Yolumus autem, ut in omni casu abso- 
lutio ab hac censura vel palam detur in publico fidelium 39 

coetu, vel ita saltem ut illius notitia satis publica habeatur, 
ad scandalum reparandum. 

LXXIV. De Bannis seu promutyationibus matrimoniorum. 

In locis ubi singulis Dominicis Missa celebratur, tribus 
bannorum proclamationibus, inter missaruin solemnia, fide- 
lium matrimonia cohonestari oportet; in ecclesiis in quibus 
Missa una vel duabus dominicis in mense celebratur, pro 
rata, una vel duae proclamationes fiant. 

LXX V. Qua in ecclesia promutyationes faciendae, etiam 
clauso tempore. — Qui praeesse jus habeat. 

Si contrahentes in diversis paroeciis habitant, in utroque 
loco fiant proclamationes. 

Hoc in casu curet Pastor, coram quo Sacramentum perfi- 
ciendum erit, ut rectam probationem habeat de statu libero 
illius partis quae alienae paroeciae pertineat. 

In ejusmodi praeterea casu, ubi nempe sponsus et sponsa 
ad diversas paroecias pertinent, coram pastore sive mulie- 
ris sive viri sacramentum perficere licet, et ille, coram quo 
perficitur, integram oblationem retinere potest. 

In mixtis matrimoniis, proprius pastor est pastor partis 
catholicae, ut patet. 

Proclamationes fieri debent etiam tempore clauso, i. e. a 
Dominica I Adventus usque acl diem Epiphaniae, et a feria 
IV Cinerum usque ad Octavam Paschatis inclusive. 

LXXVI. Quod jus dispensandi sacerdos habeat. 

Quilibet sacerdos de una bannorum promulgatione dis- 
pensare potest. 40 

LXXYII. Taxa pro dispensationibus imponenda. 

1° pro dispensatione trium bannorum $5 
2° " duorum " 3 

3° " unius '" 2 

4? impedimenti mixtae relig. vel disp. cult. 5 
5° consanguinitatis vel aff. in 2° gradu, . . 10 
6° affinitatis in 1° gradu 20 ad 100 

(Epist. Revmi. Episc. Januar. 1890.) 

LXXYIII. De hora diei et loco celebrandi matrimonia. 

Matrimonia iidelium semper in ecclesia celebrentur, nisi 
ecclesia adhuc desit. Ardenter autem desideramus, ut ma- 
trimonia, quantum fieri potest, celebrentur mane et cum 
Missa pro Sponso et Sponsa, in qua benedictio nuptialis 
excipiatur. Haec specialis benedictio extra Missam dari 
non potest. 

LXXIX. Quodnam sit quasi domicilium. 

Quasi domicilium in ordine ad matrimonium censetur 
commoratio per spatium unius mensis, seclusa intentione de 
animo ibi per majorem partem anni manendi. (Inquis. 

1886.) 

LXXX. Dispenmtiones telegraplio ne committantur. 

Dispensationes non debent peti per telegraphurn nisi gra- 
vissima urgeat causa. 

LXXXI. Parocho proprio oblationes debentur. 

In casu in quo nubentes pertinent ad aliam paroeciam, et 
extra eorum paroeciam, cum licentia parochi, matrimonio 
conjunguntur, oblationes integrae ad eorum parochum mit- 
tendae sunt. 41 
LXXXII. Matrimonia mixta avertenda. 

Quum Ecclesia semper aversata sit nuptias, inter catholi- 
cos et acatholicos, tum ob flagitiosam in divinis communio- 
nem, tum ob gravissimum periculum vel perversionis ca- 
tholicae partis, vel pravae institutionis prolis nasciturae, 
(Conc. Plen. III. 30,) monentur Pastores animarum ut om- 
nem ponant operam ad fideles a mixtis istis conjugiis deter- 
rendos, ac proinde jubemus ac praecipimus ut curam anima- 
rum habentes, bis in anno, scilicet tempore Adventus et in 
Dominica Quasi modo, legant in Missarum solemniis, litteras 
de matrimoniis mixtis. (v. app.) Si vero aliquando evi- 
tari non possunt et dispensatio petenda est, promissiones 
et cautiones, juxta formam in appendice positam, omnino 
exigendae sunt et dispensari nunquam possunt. (Instr. de 
Matr. die 15 Nov. 1858.) TITULUS XVII. 

DE PATRONO ET TITULARI ECCLESIAE PROPRIAE. 

LXXXIII. Quo ritu celebrandum Titularis Festum. 

Festum Titularis Ecclesiae cujuscumque, saltem benedic- 
tae quamvis non consecratae, a clero ipsi adscripto peragi 
debet sub ritu duplici primae classis cum octava, tam in offi- 
cio quam in Missa. (S. P. C. 1872.) In urbibus die festo 
celebretur; rure, quoad externam solemnitatem, in Domini- 
cam sequentem transferri potest. Jn suffragiis divini officii 
tlt Titularis Commemoratio in Yesp. et Laudibus, etiamsi 
Titularis sit mysterium, e. g., SS. Trinitatis. 

LXXXIY. De festis infra hebdomadam. 

Festa, quae his in locis de praecepto sunt, ab omnibus 
observari debent. Cum autem difficile sit a servilibus ope- 
ribus abstinere, cum infra hebdomadam cadant, saltem una 42 Missa mane diluculo celebrari debet ad satisfaciendum eo- 

rum devotioni, et caetera omnia ut in Dominicis habeantur. 

Festum Tmmaculatae Conceptionis B. M. V. in omnibus 

hujus Dioeceseos Ecclesiis debita solemnitate et ritu pecu- liari celebretur. TITULUS XVIII. 

DE SCHOLIS. 

LXXXV. Quanti sit educatio parvulorum. 

Christus Salvator Xoster, qui parvulos tenerrimo et ar- 
dentissimo dilexit amore, merito nos, nisi disciplinae illorum 
christianae totis viribus incumbamus, utfservos indignos et 
ignavos habebit. Quoniam autem parvuli per suavem et 
sacrosanctam christianam disciplinam ad Christi imaginem 
etTormantur, quantum ejusmodi disciplina importet nemini 
patescere non potest. Neque fieri potest quin gravi moe- 
rore afficiamur, quum per universam hanc mundi regionem, 
publicis nostris in scholis. Christum ejusque Ecclesiam ig- 
norari cernimus. falsam mancamque scientiam praevalere. 

LXXXVI. Quae de parvulorum educatione statuta ac xervan- 

da sunt. 

Ut ergo parvulos, Sanctae Matris Nostrae Ecclesiae, cives 
coelo dignos et patria efficiamus, animo forti ardentique eni- 
tamur, et ea teneamus alta mente infixa quae in Conc. Balt. 
III decreta sunt: 

1. Prope unamquamque Ecclesiam, ubi nondum existat, 
scholam parochialem intra duos annos a promulgatione hu- 
jus Concilii erigendam et in perpetuum sustentandam esse; 
nisi Episcopus, ob graviores difficultates dilationem conce- 
dendam esse judicabit. 

2. Sacerdotem, qui intra hoc tempus erectionem vel 
sustentationem scholae gravi sua negligentia impe&iat, vel, 43 

post repetitas Episcopi admonitiones, non curet; mererire- 
motionem ab illa Ecclesia. 

8. Missionem vel paroeciam, quae sacerdotem in erigen- 
da vel sustentanda schola adjuvare ita negligat, ut ob hanc 
supinam negligentiam schola existere non possit, ab Episco- 
po esse reprehendendam, ac, quibus efficacioribus ac pru- 
dentioribus modis potest, inducendam ad necessaria subsi- 
dia conferenda. 

4. Omnes parentes catholicos prolem suam ad scholas 
parochiales mittere teneri, nisi vel domi, veJ in aliis scholis 
catholicis, christianae hliorum suorum educationi sufficieu- 
ter et evidenter consulant; aut ob causam sufficientem ab 
Episcopo approbatam, et cum opportunis cautionibus re- 
mediisque, eos ad alias scholas mittere ipsis liceat. Quae- 
nam autem sit schola catholica, Ordinariijudiciodeferendum 
relinquitur. (Con. Balt. JII. 199.) 

LXXXYII. Uniformitas sit in electione librorum. 

Nostris in scholis uniformitas quoad libros, quibus disci- 
puli utantur, existere debet, et de hoc pastores rogantur ut 
inter se statuaot quibus iibris uti discipuii debeant. TITULUS XIX. 

DE VERBI DIVINI PRAEDICATIONE. 

LXXXVIIL J)e ejus necessitate. 

Praeceptum divinum est, pastores oves suas Yerbo divi- 
no pascere debere. Praecipimus ideo ut animarum curam 
gerentes, per se vel per alios idoneos, si legitime impediti 
ipsi fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibiis, 
plebes sibi commissas, pro sua et eorum capacitate,pascant 
salutaribus verbis, docendo ea, quae scire omnibus necessa- 
rium est ad salutem, annuntiandoque eis, brevitate et facili- 
tate sermonis, vitia quae eos declinare et virtutes quas sec- 44 

tari oporteat, ut poenam aeternam evadere et coelestem 
gloriam consequi valeant. (Conc. Trid. de Ref.) 

LXXXIX. Quae vitanda sint. 

Serio monemus praedicatores, ut profanas vocum novita- 
tes devitent; in iis enim dolus et periculum saepenumero 
latent. Ineptae autem et aniles fabulae ne e suggestu enar- 
rentur ipsa ratio suadet. 

XC. Qyne docenda sint. 

Quantum ope divina adjuti poterunt, animarum rectores 
a Magnetismi abusibu^ et Spiritismi, atque errorum cogna- 
torum periculis, Dominicura gregem defendant. Pari modo 
praemuniant eum contra seductiones falsarum doctrinarum 
sub nomine Socialismi, Communismi et Anarchismi a S. 
Sede damnatarum; eoque fine nocturna manu diurnaque 
versent aureum illud documentum. recenter ab eadem Secle 
suprema emanatum, Encyclicam scilicet de Conditione Opi- 
Jicum, quae verbis Rerum novarum incipit, (Leo XIII 15 
Maji, 1891.) ** iv, 

XCI. Diebusfestis, in omnihus Mlssis, verba ad populum 

habeantur. 

Quum plures sint fideles qui necessitate coacti, aut volun- 
tate, Missis privatis assistunt dominicis diebus, inter qua- 
ruin celebrationem, ne una quidem vice toto anno, pascun- 
tur salutaribus verbis, praecipimus, ut diebus Dominicis et 
festis solemnibus, etiam aestivo tempore, omnes, qui curam 
habent animarum, inter celebrationem omnium omnino Mis- 
sarum, quibus adstant fideles, sive illae Missae sint canta- 
tae, sive privatae, vel etiam valde mane celebrentur, evan- 
gelium diei occurrentis lingua vernacula distincte legant, 
atque, si tempus patiatur, per duodecimam horae partem, 
populum in lege Domini erudiant, omni consuetudine aut 
praetextu m contrarium non obstante. 45 XCII. Disceptationes non liaheantur. Publicas cum haereticis de materiis Fidei disceptationes 
habere, absque consensu Nostro, non licet. Clerici prae- 
sertim omne genus cautionis adhibeant, si quando in con- 
troversiam cum aliis, sive oralem sive privatim scriptam, 
induci contigerit. 

XCIII. Scholae Dominicales. 

Yalde desideramus ut scholae dominicales prae se ferant 
specialem formam religiosi conventus puerorum. In iis sa- 
crorum hymnorum concentus praeeant instructionem et Di- 
vinissimi cum pyxide benedictionem, quod in animis ipso- 
rum imprimantur religiosi sensus, qui eos doceant in matu- 
ra aetate festos dies, ut par est, sanctificare, atque, ubi fie- 
ri potest, vesperorum celebrationi interesse. 

"Jubemus ergo ut parvulorum curam assiduam habeant 
animarum Rectores, praesertim quo tempore parantur ad 
sacram Communionem prima vice recipiendam. Satagant 
insuper Rectores ut pueri puellaeque, post primam suam 
Communionem per duos subsequentes annos, Catholicam 
doctrinam suaque munera christiana plenius edoceantur," 
adjectis documentis de Historia utriusque Testamenti et 
Ecclesiae, ac de Yita Sanctorum. 

Ad hunc finem tam optabilem consequendum, utantur 
Pastores industriis quibusdam, ac speciatim praemiis, quo 
facilius juvenes ad coelestem sapientiam hauriendam attra- 
hantur. Parentes etiam, omnibus quibus poterunt modis, 
inducant ut partes suas hac in re non negligant. 

In missionibus vero dissitis, ubi res ' difficultate non va- 
cat, ita Pectores missionarii tempus suum ordinent, ut sta- 
tuta hora explicationi Doctrinae Christianae, atque de illa 
examinandis pueris, tnbuatur. (Conc. Plen. III. n. 217, 
218.) 46 

TITULUS XX. 

DE PROHIBITIS ET APPROBATIS SOCIETATIBUS. 

* 

XCIV. Quae sint damnatae. 

Societates secretas hostem infensissimum EeclesiaeDei et 
fuisse et esse declarant, non modo monita eorum, qui a 
Christo positi fuerunt ad custodiendam civitatem Dei. ve- 
rum etiam confirmant eventus tristissimi cluorum superio- 
rum saeculorum, multoque magis miserrimus status, ad 
quem pluribus in locis Ecclesia est redacta. Magni igitur 
momenti est, ut clare cognoscant sacerdotes, quaenam so- 
cietates inter damnatas referendae sint. 

Condemnati sunt et absolvi non possunt: 

1. A fide christiana apostatae et omnes ac singuli haere- 
tici, quocumque nomine censeantur, et cujuscumque sectae 
existant. 

2. Nomen dantes sectae Massonicae vel Carbonariae, 
aut aliis ejusdem generis sectis, quae contra Ecclesiam vel 
legitimam potestatem civilem, seu palam seu clandestine, 
machinantur. 

3. Qui nomen dederunt Fenianis (Decr. S. Off. 1870.) 

4. Qui nomen societati dedit, quae ita secretum servan- 
dum injungit, ut neque auctoritate Ecclesiae illud manifes- 
tari sinat, aut jusjurandum vel promissionem caecae abso- 
lutaeque obedientiae exigat, donec eftectu ipso ab ea peni- 
tus recedat, vel saltem se continuo recessurum serio pro- 
mittat. 

5. Qui societati nomen dedit, quae presbyterum alium- 
ve ministrum cultus sibi vindicat cum proprio Rituali et 
Caeremoniis. 

Aliae Societates, veluti Sociorum Singularium, Equitum 
Pythiae et aliorun, non sunt excommunicatae, ideoque nec 
denegari illis debet absolutio, nisi confessariis compertum 
fiat Societatem esse poenitenti proximam occasio-nem pec- 
cati mortalis. Potius urgendi sunt ejusmodi socii ut sese a 
retibus illis extricent, et nomen dent societatibus approba- 
tis, cujus generis sunt Equites Catholici Americae (C. K. of 47 

A.) Catholicae Mutuae Benevolentiae Societas (C. M. B. 
A.) In his enim societatibus emolumenta eadem, etiam pe- 
cuniaria, reperire possunt fideles, atque nullo periculo mo- 
rali objiciuntur. 

XCV. Quomodo se geret Sacerdos. 

Prohibemus et vetamus ne quis sacerdos nominatim socie- 
tatem publice denunciet; sed in omni casu res ad Ordina- 
riumreferenda est, qui et ipse rem referet ad commissionem 
quae pro hujusmodi causis judicandis constitnitur, et quae 
constabit ex omnibus Archiepiscopis harum provinciarum. 

XCVI. De societatibus honestis. 

Quum ex societatibus religiosi.s bona multa oriantur, mo- 
do bene sint institutae, et e contra mala haud levia timenda 
sint, si male constituantur vel dirigantur, Xostrum esse du- 
ximus haec de illis decernere: 

Nulla societas tamquam societas religiosa in hac dioecesi 
agnoscetur, nisi societas ipsa et scopus quem sibi proponit, 
sicut et statuta quibus regitur, post institutum debitum 
examen, approbatione digna judicaverimus, quam approba- 
tionem in scriptis obtinere debet. 

,Valde autem-Societates Catholicas illas commendamus, 
quas et Christi Ecclesia probavit, et fructus earum saluta- 
res tanquam bonas arbores collaudant; ac proinde, hac in re 
praeclaram instructionem Sac. Rom. et U. Inquisitionis, 
diei Maji 1884 (n. 6, 7, 8, 9) secuti, instanter rogamus omnes 
euram animarum habentes ut in paroeciis suis eas constitu- 
ant; imprimis, idque pro varia conditione sexus et aetatis, 
Sodalitates Beatae Mariae Virginis, vel Tertium Ordinem 
Sancti Francisci; deinde, pro omni conditione personarum 
indiscriminatim, Apostolatuin Orationis, Confraternitates 
SS. Rosarii et S. Scapularis, ac Sodalitatem Bonae Mortis, 
vel huic affinem Societatem Beatae Virginis a Suffragio dic- 
tam. Tandem, ut orationi conjungantur et opera bona, 
iterum in mentem revocabimus pastoribus Societatem illam 
admirabilem Propagationis Fidei et Sacrae Infantiae, jam- 48 

dudum paucis abhinc annis a Praedecessore Nostro omnibus 
paroeciis injunctam, atque aliam a Scto. Yincentio a Paulo 
nuncupatam. Ita pastores animarum haud dubie satagent 
praeparare Domino plebem perfectam, Ecclesiae Christi re- 
gale sacerdotium, sibique ipsis immarcescibilem coronam in 
coelis. Statuta, sic a nostro Concilio et a Nobis approbata, Nobis in- 
consultis, mutari non debent. APPENDIX. METHOD 

OF RAISING FUNDS FOR THE EDUCATION OF OUR PRIESTS. The method we propose to aclopt is one followed in sever- 
al Dioceses in the East, where it has proved successful. It 
eonsists in this: Each pastor forwards to the Bishop the 
name and address of one or more collectors according to 
the size of his parish. These should be not only willing but 
competent to clo the work required of thein. These I will 
either see personally or write to them, giving them proper 
directions for the work they are to perform and appoint a 
certain time for them to do it. We will send them special 
books in which they will inscribe the names of the donors 
and the amounts donated. We will accept every donation, 
be it ever so small. 

For those who contribute one dollar a year we will say a 
Mass ourselves once a month, and another for the deceased 
eontributors, for whom friends continue contributing one 
dollar a year, and one Mass once a month for the solicitors. 

As all cannot very well be reached in this way, each pastor 
is instructed to take up once a year, within the appointed 
time, (end of February,) a special collection for this pur- 
pose in his Church. Those who have already given their 
contribution to the solicitor, are not expected to contribute 
again, unless they choose to do so; he will take the names 
of each one giving one dollar and forward them to ourselves 
personally, together with the names and amounts received 
by the other solicitors. The time to forward these Semin- 
ary collections will be the first Sunday of March of each 
year. 50 

We will then classify these collections by the parishes of 
the Diocese, giving the amountseach parish contributed and 
the names of all those that gave one dollar. , We will have 
them printed in a special pamphlet which we will send to 
every pastor, who will read it to his congregation on the 
first Sunday after its reception. We will also send a book 
to every solicitor and every one who has contributed one 
dollar. Apart from the names and amounts, the pamphlet 
will contain other valuable reading matter of interest to 
Catholics of this Diocese. 

Knowing the interest which every Catholic, and especially 
you, our devoted Pastors, must have in this noble work, we 
feel assured that all will unite with us to make this under- 
taking a success, and we have no doubt but that G-od will 
bless both pastors and peopie, in giving us an ever more 
holy and devoted Clergy. The greatest blessing God can 
bestow upon a congregation, is.a devoted Pastor. 

(fc NICHOLAS c. MATZ, 

BlSHOP of Denveh. 51 
ECCLESIASTICAL CONFERENCES. For the present there will be lour centres of Conferences. 

1. Denver, which takes in every mission or parish North 
of the Divide, beginning from Colorado Springs to FortCol- 
lins, from Greorgetown to Wray and Holyoke. 

2. Pueblo, which takes in all South from Colorado City 
to Trinidad, from West Cliff to La Junta. 

3. Leadville, which takes in everything from Salida and 
Breckenridge to Grand Junction, and includes the whole 
(xunnison Valley. 

4. Conejos, which takes in the South West, including 
the San Luis Yalley, Durango. Eico, Silverton, Ouray. 

These conferences will take place twice a year, about 
May and November, and every one will be notitied in time 
of the day and hoar by the president of each conference. 52 

ACT OF CONSECRATION 

TO THB SACRED HEART OF JESUS. 

A/pproved bij Decree of the Sacred Congregation of Rites, 

April 22, 1875. £> Jesus! my Redeemer and ray G-ocl! Notwithstanding 
the great love Thou hast for men. for ^whose redemption 
Thou poured out all Thy precious blood, Thou art but 
little loved by them; Thou art even grievously offended 
and outraged by them, especially by blasphemy and the 
profanation of holy feasts! Ah! would that I could make 
to Thy Divine Heart some satisfaction, would that I could 
repair that great ingratitude and want of thankfulness 
which Thou receivest from the great majority of these same 
men! Oh, that I could show Thee how much I desire to 
make a return of love to that adorable and most loving 
Heart, and to honor It in the sight of all men, and also to 
increase Thy glory more and more! Oh, that I could obtain 
from It the conversion of sinners, and arouse from their in- 
difference so many others who, though they have the hap- 
piness to belong to Thy Church, have not at heart the in- 
terests of Thy glory and of the Church, Thy Spouse! Oh, 
that I could obtain from It that those Catholics, who will 
show them: elves such by many external acts of charity, 
but obstinately clinging to their own opinion, refuse to sub- 
mit to the decision of the Holy See, or cherish sentiments 
at variance with its teaching, would look to themselves, 
and come to the conviction, that he who refuses to hear the 
Church in everything, refuses to hear God who is with her! 

In order to attain these holy results, and also to obtain 
the triumph and lasting peace for Thy Immaculate Spouse. 
the happiness and prosperity ofThy Yicar on earth; in 
order to obtain the fulfillment of his holy intentions, and also 
that the members of the clergy may sanctify themselves 
more and more, and may be pleasing in Thy sight; for 53 

so many other intentions, also, which Thou, my Jesus, 
knowest to be conformable to Thy divine will, and which 
help in some way to the conversion of sinners and to the 
sanctification of the just; in order that all of us may one 
day make sure the eternal salvation ofoursouls; in fine, 
because I know, my Jesus, that I shall thus be doing a 
thing very pleasing to Thy most tender Heart, prostrate at 
Thy feet, in the presence of Mary most holy and of the 
whole celestial court, I acknowledge solemnly, that by 
every title of justice and gratitude I belong wholly and only 
to Thee, my Redeemer Jesus Christ, only source of all good, 
both in my body and my soul, and in union with the inten- 
tions of the Sovereign Pontiff, I consecrate myself to that 
most Sacred Heart, myself and all that I have; I wish to 
love and serve It alone with all my soul, with all my heart, 
with ali my strength, making Thy will mine and uniting all 
my desires to Thine. 

Lastly, as a publictoken of this consecration whichlmake, 
I declare solemnly to Thee, my God, that, in future, to 
the honor of the same Sacred Heart, I wish to observe, ac- 
cording to the laws of the Church, all the feasts of obliga- 
tion and to procure their observance by all those, over 
whom I have any influence or authority. 

Placing together in Thy amiable Heart all these holy 
desires and resolutions, with which Thy grace inspires me, 
I trust that I may thus be enabled, to make some atone- 
ment to It for the many insults It receives from the un- 
grateful children of men, and find happiness for my own 
soul and for the souls of all my neighbors, in this life and 
in the next. Amen. 54 ACT OF ATONEMENT 

TO THE SACRED HEART OF JESUS. Adorable Heart of Jesus! glowing with love for us, and 
inflamed with zeal for our Salvation! Heart! ever sen- 
sible of our rnisery, and infinitely rich in mercy to heal the 
wounds of our souls! Behold us hurnbly prostrate before 
Thee, to express the sorrow that fills our hearts at the 
thought of the coldness and indifference, with whicli so 
many ungrateful Christians requite the numberless benefits, 
which Thou hast conferred upon them. With a deep sense 
of the outrages, that have been heaped upon Thee, we 
come to make a solemn reparation of honor to Thy most 
sacred Majesty. 

We know, dear Recleemer; that the multitude of our 
own sins overwhelmed Thy Heart with bitterness; that the 
weight of our iniquities pressed down Thy face to the earth 
in the Garden of Olives, and caused Thee to expire in an- 
guish and agony on the Cross. But now, repenting and 
sorrowful, we cast ourselves at Thy feet, and implore for- 
giveness. 

Adorable Hearfof Jesus! source of true contrition! im- 
part to our hearts the spirit of penance, and to our eyes a 
fountain of tears, that we may bewail our sins, and 
those of the whole world. Pardon, merciful Jesus! all 
tne insults, reproaches andoutrages offered to Thee thr,ough 
the course of Thy life, and during the days of Thy bitter 
Passion. Pardon all the irreverences and sacrileges, which 
have been committed against Thee i-n the Sacrament of Thy 
love, from its first institution. Oh! that we could blot them 
out with our tears and with our blood. 

Divine Jesus! accept the ardent desire we now entertain, 
and our holy resolution ever to love and honor Thee in the 
most Adorable Sacrament of the Altar, thus to repair, by a 
true conversion of heart and zeal for Thy glory, the negli- 
gence and ingratitude, by which we have grieved Thy 55 most Sacred Heart. Be Thou, compassionate Jesus! our 
Mediator with Thy Heavenly Father, whom we have so 
grievously offended. Strengthen our weakness, confirm our 
resolution, and with Thy charity, humility, _ meekness and 
patience, cover the multitude of our iniquities. Be Thou 
our support, our refuge and our strength, that nothing may 
ever separate our hearts from Thee. Amen. 56 

LITTERAE PASTORALES 

IN MATRIMONIA MIXTA. Dearly Beloved: 

Appointed by the Yicar of Christ, as we are, to watch 
over your spiritual welfare — -nay, placed by the Holy Grhost, 
though most unworthy on our part, to govern you in reli- 
gious matters, having, moreover, to give an account ofyour 
souls to the Divine Judge — We are constrained by a sense 
of duty and responsibility to address you some words of 
admonition. For. although we are aware that many among 
you are dutiful children of the Church, and delight in rever- 
ing and obeying its holy laws, there are others, (but we trust 
they are few,) who imagine that the Church is too rigid and 
thatthey are at liberty to dispensethemselves from its rules 
— to obey or to disobe}\ But the Church, like Christ. is 
the same yesterday, to-day, and forever; it is the same here 
as in other parts of the world: its sacred laws, enacted 
under the guidance of the Divine Spirit, are as binding here 
as in any ofher place. 

Therefore, we deprecate the haste of those who, when 
about to marry, will not give timely notice to their Pastors, 
nor wait for the due publication of the banns: we heartly 
deplore the bad dispositions of those who, under the guilt of 
mortal sin, receive the holy Sacrament of Matrimony with- 
out any religious preparation: and we sincerely regret the 
negiigence of those who fail to obtain for themselves the 
treasure of the nuptial benediction, as a pledge of the favor 
and protection of Heaven. But, above all, we condemn, as 
fraught with most disastrous consequences. the rashness of 
those who recklessly make matrimonial engagements, with- 
out carefully examining whether in the persons of their 
choice are found the qualities required in good husbands or 
wives. Now, among the qualities which a Catholic should 
seek in a companion before matrimonial engagement, and, 57 

in fact, before beginning or contemplating any mutual af- 
fection, is the incomparable treasure of the Catholic Faith. 
Hence the Church abhors, and has ever abhorred mixed 
marriages: she does not allow them to be celebrated inside 
of her temples, nor with her sacred vestments, nor with the 
imparting of any blessing. And this actitude and these 
laws of the Church are founded on very obvious reasons. 
For, leaving aside those happy instances in which the non- 
Catholic party respects in the Catholic the right of the free 
exercise of religion and of the catholic education of the 
offspring, and treating the question on its own merits. it is 
evident, in the first place, that the faith of the Catholic is 
naturally liable to be weakened, if ijot seriously injured, by 
the absence of all faith or a different belief in the other 
party. In the second place, the want of the Catholic ex- 
ample, and frequently the actual non-Catholic, and some 
times anti-Catholic exertions, of one parent must naturally 
and necessarily damp, materially injure, or wholly paralyze 
the faith of the offspring. It also often happens that before 
the children are sufficiently old to understand and practice 
their religion, the Catholic parent is carried away by death; 
and in this case it cannot reasonably be expected that the 
surviving parent, who does not value the Catholic faitlrfor 
himself, will take much interest. or any interest at all, in 
securing it to the children. Would to Heaven that sad ex- 
perience did not corroborate these reasons, and that we 
were never called on to mourn over the deplorable results 
which we have pointed out! 

Hence, every Catholic young man and young woman 
should calmly and seriously reflect on all this before enter- 
tainingthe thought of even the possibility of an engagement, 
and should also take counsel, in due time, of parents and 
respective Pastors. Instead of doing so, there are some 
Catholics who, despising the authority of the Church of 
Jesus Christ, andalmost abjuring their faith, apply for t)ie 
celebration of their marriage to a civil officer or Protestant 
minister, exposing themselves thereby to make a contract 
that may be invalid before God and therefore sinful and 
sacrilegious — partaking of the enormity of a sacrilegious 58 

communion received at the hands of a minister or a magis- 
trate. This language may appear strong, but we fear it is 
scarcely strong enough to awaken the indifferent Catholic 
to a sense of his duty — the only object we have in view. 

We therefore ordaimlst, That the Pastor, unless author- 
ized by the Ordinary, shall not assist at the marriage of 
those who will not have applied to him at least three days 
previous to their marriage; 2dly, Thatnone can be marriecl 
without having furnished due vouchers for their freedom, 
and, when both parties are Catholics, without the due pub- 
lication of the banns; 3rdly, That in no case whatever can 
a Catholicbe married by a Protestant Minister, withoutsub- 
jecting himself to excommunication;4t hly, That, when the 
parties are entitled to the nuptial benediction, the Pastors 
shall see that the special Mass for that benecliction shall ac- 
company or follow the celebration of marriage; 5thly, That, 
as the Holy See teaches, there must be a grave cause. for 
a dispensation for a mixed marriage, and that the usual 
promises must -be made — otherwise it would be a grievous 
sin to contract. 

Finally, we direct that this circular be read from the Al- 
tar at high or last Mass on the 2nd Sunday of Advent and 
on the lst Sunday after Easter, or Sunday of Quasi modo, 
every year, in all the Churches of this diocese. 

Adoptedfrom the Cox. Prov. San Francisco. 59 
PROMISES 

TO BE MADE AND SUBSCRIBED TO BY THE NON-CATHOLIC PARTY 

IN MIXED MARRIAGES. I, N. N vvithout anv mental 

reservation, fully consciqus of what I am about to pledge myself to, and 
with the full and sincere intention of keeping my plighted word, 

SOLEMNLY PROMISE 

ist. — Never by any word, action or influence of mine, or of any other 

person with my knowledge or consent, to interfere with N. N 

, my future wife — husband — in the full 

and the entire and perfectly free exercise of his — her — religion according 
to the laws and obligations of the Roman Catholic Church. 

2nd — r moreover solemnly promise to educate and bring up in the 
Roman Catholic faith each and every child, of both sexes, with which 
God may bless our union, and that said children shall b*e brought up and 

educated in the Roman Catholic Church freely, entirely and without im- 
pediment on my part or on the part of any one else, with my knowledge 
or consent. 

3rd — I most solemnly promise that, should my husband — wife — N.N. 

depart this life before me, I will take upon myself to educate and bring 
them up in the Roman Catholic religion and never interfere with them in 
the free and complete exercise of their religion by any instigation, sug- 
gestion or prompting of mine or of any other person with my knowledge 
or consent. 

4th — Finally I promise to do all in my power to faithfully accomplish 
this my most solemnly given pledge. 

Signed, N. N : , 

Month of (date ) 18 

Witnessed to by N. N and 

N. N Parish Priest of N. N. .'